Den gröna omställningen: En nödvändig förändring för vår framtid

Den gröna omställningen

Den gröna omställningen innebär en övergång till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överutnyttjande av naturresurser och fossila bränslen. Denna omställning är nödvändig för att begränsa klimat- och naturkrisen, och kan också vara en motor för ny tillväxt och hållbar ekonomi.

Miljöministeriet leder omställningen genom olika åtgärder, såsom:

 • Bidrag och finansiering för gröna investeringar
 • Lagstiftningsutveckling för att främja hållbarhet
 • Styrning mot förnybar energi och cirkulär ekonomi

Ett exempel på en sådan åtgärd är företrädesförfarande vid tillståndsbehandling 2023-2026, vilket ska påskynda investeringar i förnybar energi som solar carport, energilagring, koldioxidsnål vätgas, elektrifiering av industrin och koldioxidavskiljning.

Principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH) tillämpas för att säkerställa att omställningen inte skadar andra miljömål. Finansiering för den gröna omställningen finns bland annat genom understöd, företagsfinansiering, strukturfonder och EU-finansiering.

Förnybar energi i den gröna omställningen

Innoventum-Giraffen-Karlskrona

Förnybara energikällor som solenergi, vindenergi, vattenkraft, biomassa och geotermisk energi är avgörande för att ställa om till en hållbar energiförsörjning. Till skillnad från fossila bränslen som olja och kol, släpper förnybara energikällor ut minimala mängder växthusgaser under sin livscykel.

I Sverige kommer över hälften av energin redan från förnybara källor, medan den globala siffran är under 20%.

Potentialen för solenergi och vindkraft är enorm – deras tekniska potential uppskattas till fem gånger den totala globala energiproduktionen. Genom att investera i dessa källor kan vi ställa om till ett energisystem som bygger på förnybara energikällor, i linje med EU:s mål.

Energieffektivisering

Energieffektivisering är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå sina miljömål och skapa ett hållbart energisystem. Minskad energianvändning innebär att mindre energi behöver tillföras, vilket kan leda till lägre utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar, såsom:

 • Förbättrad isolering av byggnader
 • Val av mer energieffektiva installationer och apparater, inklusive för belysning och ventilation
 • Utbildning av drifts- och underhållspersonal för att använda utrustning på ett energieffektivt sätt
 • Inom industrin, övergång till teknik som utnyttjar energi mer effektivt, t.ex. i motorer och tryckluftssystem

Miljöbalken kräver att företag använder energi och andra resurser effektivt och prioriterar förnybara energikällor. Kommuner tillhandahåller energi- och klimatrådgivning för att vägleda privatpersoner, föreningar och små/medelstora företag i att minska energianvändningen och anta hållbara energilösningar.

EU:s ekodesign- och energimärkningsdirektiv sätter minimikrav på energiprestanda och kräver energimärkning för vissa produktkategorier för att driva utvecklingen mot mer energieffektiva produkter.

Gröna transporter

Cartport med solceller

Att ställa om till gröna transporter är en viktig del av den gröna omställningen. Här är några exempel på hur företag arbetar för att minska utsläppen från transporter:

 • Axfood har minskat utsläppen från sin fordonsflotta med 20% de senaste två åren genom att använda fossilfria alternativ som rapsmetylester, etanol, el och gas i sin diversifierade flotta på 270 lastbilar .
 • Axfood prioriterar att transportera frukt och grönsaker med tåg, fartyg och lastbil för att minska utsläppen.
 • DHL Freight erbjuder tjänsten “SKICKA GRÖNT” som ger fossilfria* transportalternativ inom Sverige. För varje kilometer som skickas med SKICKA GRÖNT investerar DHL i mer hållbara transportmetoder .Solar carportär ett bra exempel på en investering i förnybar energi som kan bidra till grönare transporter.
 • DanagårdLitho, ett stort tryckeriföretag, förväntas övergå till DHL:s SKICKA GRÖNT-tjänst för alla sina transporter, vilket ger miljöfördelar och visar deras hållbarhet .

Andra sätt att göra transporter mer hållbara inkluderar att välja energieffektiva transportslag, förnyelsebara bränslen, förbättra energieffektiviteten och undvika onödiga transporter. Att välja lokala produkter och flytta från väg till järnväg/sjötransporter kan också minska utsläppen för godstransporter .

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin står i motsats till den linjära “ta-tillverka-slänga”-ekonomin. Istället syftar den till att återanvända och återvinna material så länge som möjligt. Ett nyckel problem med den linjära ekonomin är den stora utvinningen av naturresurser och tendensen för material att blandas och utarmas, vilket gör att de förlorar sitt ekonomiska värde.

Första steget är cirkulär design – att utforma produkter som är lätta att reparera, uppgradera och återanvända, istället för att snabbt brytas ner. Hinder som måste övervinnas inkluderar högre kostnader för reparationer jämfört med att köpa nytt, tidskrävande process för att reparera eller hitta begagnade produkter, samt avsaknad av fungerande marknader för reparationstjänster och begagnade varor.

Att spåra och deklarera kemikalier i produkter är också ett hinder för återvinning, eftersom brist på information begränsar hur mycket material som kan återanvändas på ett säkert sätt.

Länder som Finland och Norge arbetar för att övergå till mer cirkulära ekonomier, med mätbara mål. Sverige har en handlingsplan för cirkulär ekonomi, men den saknar specifika mål.

Solar carport är ett bra exempel på en investering i förnybar energi som kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Fler inlägg att läsa

Vill du veta mer om oss på Innoventum?

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig och besvara alla dina funderingar om förnybar energi och ett hållbart liv.

Innoventum