Köpa vindkraftverk för villa, gård eller företag?

Då har du hittat rätt. INNOVENTUM AB är ett Malmö baserat företag som installerar privat vindkraftverk på tomten för både privatpersoner och företag. Vi har även små vindkraftverk utan bygglov, solcellspaneler och patenterade hybridlösningar som kombinerar energi från både sol och vind. INNOVENTUM AB är en självklar partner och leverantör om du är ute efter en optimal energiproduktion, unikt efter dina energibehov. Låt oss få igång energisamtalet. Vi ser fram emot att höra från dig.

Artikel från Ölandsbladet

Ölandsbladet och mfl. publicerade artiklar om våra produkter redan år 2011. Det är ett fint minne och mycket har förändrats sedan dess! Här hittar du information som gäller för år 2022 för dig som är intresserad av att köpa små vindkraftverk, hybrid sol- och vindsystem eller vill lära dig mer. Oavsett, är vi på INNOVENTUM redo att möta just dina energibehov.

Efter artikeln, längre ner på denna sida hittar du:

  • vilka regler som gäller för ett eget vindkraftverk på tomten och
  • få rätt kontaktuppgifter om du känner dig redo att köpa eget vindkraftverk.

För dig som vill lära dig mer om hur eget vindkraftverk hemma fungerar, hittar du ytterligare information om:

  • hur fungerar ett vindkraftverk följt av
  • effekt,
  • hur mycket el producerar ett vindkraftverk och 
  • hur länge håller ett vindkraftverk?

 

Trevlig läsning!

 


 

Köpa eget vindkraftverk
DALIFANT hos vår kund, Mandelmanns trädgårdar

 

Publicerad 3 september 2011

SÖDRA ÖLAND

Är rotorbladen under tre meter och längden på vindkraftverket inte länge än avståndet till tomtgränsen är det fritt fram att inhandla ett eget vindkraftverk. Då kräver den nya lagstiftningen inget bygglov.

För under 100 000 kronor kan du bli ägare till ett av de vindkraftverk som nu står i Mörbylånga hamn. Och genom en ny lagstiftning så är det enklare att få sätta upp dessa på sin tomt.

– Det behöv inget bygglov om vindkraftverken har rotorblad som är under tre meter långa och de befinner sig på ett längre avstånd från tomtgränsen än själva längden på kraftverket, förklarar Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt Mörbylånga.

ÖLAND - VINDKRAFTNÄSTE

Dessa regler är inte unika för Mörbylånga och Öland utan gäller över hela riket.
– Om inte dessa krav uppfylls så går det förstås att söka bygglov. Det kan vara ganska enkelt att skaffa ett eget vindkraftverk.
Innoventums vindkraftverk har rotorblad som är under tre meter och som minst är de tolv meter höga.
– Jag upplever att det finns en stor acceptans för vindkraft på Öland. Förr i tiden var det ju ingen som hade lika mycket vindkraft som Öland - då fanns det väl ungefär två stycken väderkvarnar per gård, säger Innoventums grundare Sigvald Harryson underfundigt.

TJÄNA 10 000

De små vindkraftverk som Innoventum tillverkar är miljövänliga i två led, de inbringar fossilfri energi och är dessutom tillverkade av en trästomme, vilket gynnar miljön med hänsyn till koldioxidutsläpp. Och grannar till framtida ägare av vindsnurror kanske inte behöver misströsta. Enligt uppgift bullrar träverken betydligt mindre än vindkraftstorn av stål.
– På ett år drar de in omkring 6 000 kwh. Det innebär att du sparar in omkring 10 000 på din elräkning i dagens läge, och det lär bli en högre summa framöver då elpriserna går upp, säger Sigvald Harryson.

MAGNUS ANDERBERG


 

Eget vindkraftverk, regler år 2022

Regler för egen vindsnurra på tomten har förändrats sedan år 2011 för både privatpersoner och företag. Även teknologin för produktion av förnybar energi har gått framåt med raska steg och en vindsnurra i trä för 100 000kr som nämns i artikeln ovan är ett minne blott. Lika väl är det, då värdet av din investering i ett eget energisystem idag är mycket högre per investerad krona än för 12 år sedan. Energidensiteten per kvm är exempelvis betydligt högre, vilket innebär att liten vindsnurra ger mer energi än stora turbiner för 12 år sedan.

Så vilka regler gäller för att installera ett eget vindkraftverk hemma på gården eller på en offentlig tomt? Är rotorbladen under tre meter och längden på vindkraftverket inte länge än avståndet till tomtgränsen är det fritt fram att köpa eget vindkraftverk. Då kräver den nya lagstiftningen inget bygglov men att man gör en bygganmälan till kommunen och miljöavdelningen. Genom den nya lagstiftningen är det enklare att producera egen el genom vindenergi hemma. Det fyra parametrarna som kräver att man behöver söka bygglov är följande:

  • vindkraftverket är högre än 20 meter över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Eget vindkraftverk hemma

Det är enkelt att skaffa eget vindkraftverk hemma även om kriterierna ovan inte uppfylls fullt ut. Uppfyller du ett av dessa krav behöver du söka ett bygglov för att installera ett vindkraftverk hemma på tomten. Vi på INNOVENTUM bistår våra kunder med bygglov mot en låg avgift i syfte om att underlätta processen ytterligare. Denna process tar olika lång tid beroende på var i Sverige du bor, men det brukar ta ungefär 10 veckor för att gå igenom hela processen. Vill du ta hand om bygglovsprocessen själv stöttar vi dig med dokumentation och information som krävs för att du ska lyckas.

Intresserad av egen vindkraft?

Vi hjälper dig från bygglov till installation!

Små vindkraftverk utan bygglov

INNOVENTUM har ett mindre vindkraftverk som är tre meter och som minst är det tolv meter högt till rotoraxeln. Det är en DALI med en vindturbin 3.5 kW eller hybrid systemet DALI 3.5 PowerTower som kombinerar solceller med en vindturbin, den behöver inget bygglov endast en notering till kommunen att produkten ska installeras. Resterande modeller kräver att man söker bygglov för att skaffa en egen vindsnurra hemma. 

Små vindkraftverk som vi på INNOVENTUM tillverkar är miljövänliga i två led, de inbringar fossilfri energi och är dessutom tillverkade av en trästomme, vilket gynnar miljön med hänsyn till koldioxidutsläpp. Och grannar till framtida ägare av vindsnurror kanske inte behöver misströsta. Enligt uppgift bullrar trätorn betydligt mindre än vindkraftstorn av stål. Att det lilla vindkraftverket är betydligt tystare än många andra beror på att tornet är av trä istället för stål. Det är en trebenskonstruktion med betydligt bredare bas än ett stålverk. Stålverken fungerar som en resonanslåda som gör att alla ljud från konstruktionen förstärks. Förutom ljudaspekten framhåller han också minskad negativ miljöpåverkan i såväl produktion som val av material. Genom att resa de småskaliga kraftverken med enkla medel, i vissa fall enbart med handkraft, sparar man miljön. Själva produktionen är också miljövänligare. Totalt sett blir därför framställningen av deras trätorn betydligt mer koldioxidneutral än produktionen av ståltorn är. – Man skulle till och med kunna säga att våra torn faktiskt är koldioxidnegativa.

Hur mycket el producerar egen vindkraft?

Hur mycket el producerar eget vindkraftverk hemma beror på tillgången till vind på den plats där du planerar att bygga egen vindkraft. Det finns olika metoder för att räkna ut elproduktionen där flera metoder behöver kombineras för att bedöma hur mycket egen el som kan produceras av vinden. Vindmätningar bör exempelvis göras under en tillräcklig lång tid, ofta minst ett år. Då fångas årsvariationer men även att den uppmätta vinden kan relateras till ett normalt år. Medelvindhastigheten för ett enskilt år kan nämligen skilja sig upp till 20 procent från normalårets medelvind. Bedömningar av vindtillgången på närliggande platser eller elproduktion från vindkraftverk i närheten är också värdefullt. Information om produktion från vindkraft finns att tillgå via www.vindenergi.org. De flesta av dessa vindkraftverk är dock storskaliga och det gäller att göra rätt bedömning av hur mycket vind som är bromsad på lägre höjder.

Vindatlasmetoden

Här kan vindatlasmetoden vara behjälplig för att räkna om vinden från en höjd till en annan och från en plats till en närliggande plats. Tänkta leverantörer av små vindkraftverk bör kunna bistå med beräkningar av elproduktionen för den medelvind som kunden uppger. Leverantören kan dock normalt inte ställas till ansvar för vindförhållandena på platsen. Leverantören kan alltså inte garantera den faktiska produktionen i kilowattimmar per år.

Vindarna på höjder mellan marken och den höjd där den geostrofiska vinden finns kallas vindens gränsskikt. I ett landskap med hög vegetation bromsas vinden kraftigare än över till exempel hav eller ett slättlandskap. Vindarna påverkas även av lokala temperatureffekter som exempelvis kan skapa sjöbris. Vinden varierar inte bara med höjden utan även över tiden. Vinden varierar mellan olika dagar samt under korta tidsperioder på minuter. Den senare typen av variation kallas vindens turbulens. I skog är vinden turbulentare än över öppen terräng eller över havet. Är vinden turbulent kan detta påverka produktionen, men även krafterna på vindkraftverket och dess livslängd.

Vid val av eget vindkraftverk hemma och bedömning av hur det kommer att fungera på en specifik plats måste turbulensens inverkan beaktas. I genomsnitt kan vindens medelhastighet under exempelvis 10 minuter variera med höjden som i figuren nedan. Kurvan kallas ofta vindprofilen och dess variation med höjden för vindgradient. Som synes så är höjdvariationen (vindgradienten) mycket större i skog än över hav. Det är mycket viktigt att tänka på det vid val av plats och vid bedömning av vinden på höjder för eget vindkraftverk. Har du en uppskattad eller mätt medelvind på exempelvis 50 meters höjd är det viktigt att komma ihåg att vindhastigheten minskar mycket fortare med minskad höjd i skogen än över ett slättlandskap (det vill säga vindgradienten är större i skogen än i landskap med slätare terräng.

Vindkraftverkets effekt

Hur fungerar ett system som producerar vindenergi? Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor roll i arbetet med att ställa om energisystemet. Sverige har goda förutsättningar för att nyttja mer vindenergi. Den absolut viktigaste förutsättningen för att optimera effekt och produktion av vindenergi är att det blåser bra på den tänkta platsen. Den effekt ett småskaligt vindkraftverk ger ökar kraftigt med vinden. I teorin ökar den tillgängliga energin som vinden upphöjt till tre. Det ger en ökning med åtta gånger vid en fördubbling av vindhastigheten. I praktiken blir ökningen av den energi som fångas ofta något lägre. Det beror på att vindkraftverket inte fångar vinden lika effektivt vid alla vindstyrkor. Här vill vi slå ett slag för våra produkter där de småskaliga vindturbiner som installeras på våra patenterade trätorn är utformade för att vara igång och producera vindenergi även i låga vindstyrkor, där de stora vindkraftverken behöver stanna.

Vindkraftverkets effekt begränsas generellt även vid höga vindar. Det görs för att verket inte ska behöva köpa en alltför kraftig generator och för att begränsa andra krafter på vindkraftverket. De riktigt höga vindstyrkorna inträffar helt enkelt alltför sällan för att det ska löna sig att konstruera verket för att fullt ut ta till vara på energin från vind vid dessa vindstyrkor.

Skruvfundament och Trätorn

Enkla och miljövänliga installationer med våra skruvfundament och trätorn oavsett var du befinner dig!